මල්ලිත් එක්ක රෑම් එක්ක ගියාමල්ලිත් එක්ක රෑම් එක්ක ගියා
මල්ලිත් එක්ක රෑම් එක්ක ගියා
මල්ලිත් එක්ක රෑම් එක්ක ගියා
මල්ලිත් එක්ක රෑම් එක්ක ගියා
මල්ලිත් එක්ක රෑම් එක්ක ගියා
මල්ලිත් එක්ක රෑම් එක්ක ගියා